Redaktor naczelny: dr Natalia Sanżarewska-Chmiel

Zastępca redaktora naczelnego: dr Barbara Stelingowska

Redaktor techniczny: Tomasz Chmiel

Recenzenci:

Redaktorzy językowi: